EN LV
Alūksnes graudu elevatora arhitektoniski-mākslinieciskā inventarizācija un kultūrvēsturiskā izpēte.
atpakaļ
Apraksts:

     Alūksnes graudu elevators tika uzbūvēts 1940. gadā un darbību sāka 1940. gada decembrī. Ēkas arhitektoniskais veidols ir saglabājies oriģināls, bez būtiskiem pārveidojumiem. Ēkā ir daļēji saglabājušās graudu elevatora tehnoloģiskās iekārtas, kas ir teicami 20. gs. sākuma inženiertehnisko iekārtu piemēri.

     Ir veikta graudu elevatora ēkas kultūrvēsturiskā izpēte, apsekota un inventarizēta ēkai piegulošā teritorija, ēkas fasādes, fasāžu detaļas, telpas, inženiertehniskais aprīkojums un būvgaldniecības detaļas. Darbā ir iekļauti graudu elevatora ēkas anotēti fotoattēli (fotofiksācija). Iegūtā informācija ir analizēta, sniegti atzinumi un rekomendācijas elevatora ēkas restaurācijai un atjaunošanai.