EN LV
Alūksnes pilsētas vēsturiskā centra un vēsturiski nozīmīgās pilsētvides apbūves arhitektoniskā apsekošana un teritorijas attīstības ieteikumi.
atpakaļ
Apraksts:

     Darba mērķis ir, balstoties uz Alūksnes pilsētas vēsturiskā centra un vēsturiski nozīmīgas pilsētvides apbūves kultūrvēsturiskās izpētes un arhitektoniskās apsekošanas rezultātiem, sastādīt esošās apbūves arhitektonisko novērtējumu, izstrādāt ieteikumus teritorijas un tās apbūves saglabāšanai, attīstībai un pilnveidei.

    Darbā ir iekļauts pētījums par Alūksnes pilsētas vēsturiskā centra apbūves, Miera ielas apbūves un Rijukalna, Vējakalna, Siguldas ielas apbūves vēsturi Alūksnes un tās apkārtnes vēsturiskās teritorijas attīstības kontekstā.

    Pētījumā ir apsekotas pilsētas vēsturiskās apbūves teritorijas, ielas un to apbūve. Alūksnes pilsētas vēsturiskā centra, tā aizsargjoslas un vēsturiski nozīmīgās pilsētvides apbūves un ainavu arhitektoniski vizuālā kvalitāte ir fiksēta apsekojuma anotētos fotouzņēmumos, ir izstrādāti fotofiksācijas skatu punktu plāni un būvju novērtējuma shēmas.

    Balstoties uz kultūrvēsturiski nozīmīgas apbūves telpiskās struktūras analīzi un novērtējumu ir izstrādāti ieteikumi Alūksnes vēsturiskā centra un vēsturiski nozīmīgas pilsētvides (Miera, Rijukalna, Vējakalna, Siguldas ielu) apbūves restaurācijai, atjaunošanai un attīstībai.