EN LV
Palsmanes luterāņu baznīcas
arhitektoniski – mākslinieciskā izpēte.
atpakaļ
Apraksts:

     Palsmanes luterāņu baznīca atrodas Palsmanes centrā un ir kultūrvēsturiski nozīmīga būve. Baznīca ir valsts nozīmes arhitektūras piemineklis „Palsmanes luterāņu baznīca" (valsts aizsardzības Nr. 6871). Palsmanes luterāņu baznīcas ērģeles ir valsts nozīmes mākslas piemineklis (valsts aizsardzības Nr. 4465.).

     Ir veikta baznīcas arhitektoniski-mākslinieciskā izpēte un ir sniegtas rekomendācijas par baznīcas un tajā esošo elementu arhitektoniski māksliniecisko vērtību saglabāšanu kopumā. Ir veikta izpēte par tām vērtīgajām daļām, kuru zaudēšana, pārveidošana vai izvākšana no baznīcas nav pieļaujama un apkopots konstatēto defektu apraksts.

     Darbā ir iekļauti ēkas fasāžu, telpu, fasāžu un interjera detaļu anotēti fotoattēli (fotofiksācija). Iegūtā informācija ir analizēta, sniegti atzinumi un rekomendācijas baznīcas un tajā esošo elementu arhitektoniski mākslinieciskās vērtības saglabāšanai.